İnsan yaşlandıkça doğum günü pastası fener alayına benzer. (Katherine Hepburn)
BAĞIŞ ve YARDIMLAR

İstanbul Huzurevi, Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği tarafından kurulmuş olup, bu Dernek tarafından idare edilmektedir

Derneğimiz, yaşlı kimselerin, gelir durumlarını da dikkate alarak, uygun koşullarda her türlü gereksinmelerini karşılamak ve yaşamlarının son dönemini insan onuruna yaraşacak biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışan, bu faaliyetini yaklaşık 50 yıldan beri aralıksız sürdüren ve kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, Bakanlar Kurulunun 17.05.1967 gün ve 6/8229 sayılı kararı ile Kamuya Yararlı Dernek* statüsünü kazanmıştır

İstanbul, Bahçelievler'de 01.07.1964 tarihinde kurduğumuz İstanbul Huzurevi'nde bugüne kadar 1000'den fazla yaşlının bakımı sağlanmıştır. Bu yaşlılar evinin, gelirleri ile giderleri arasında daima büyük farklar doğmakta ve gelirler aleyhine oluşan bu farklar, özel veya tüzel kişi ve kuruluşlardan sağlanan ayni veya nakdi bağışlardan oluşturulan sosyal yardım fonumuzdan karşılanmaktadır.

Bu noktada Sizleri Derneğimize ve Huzur evimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Yapacağınız yardımlar ve göstereceğiniz ilgiyle, yaşamlarını huzur içinde geçirecek insanları görmek veya bu siteden öykülerini duymak sizler için de büyük huzur kaynağı olacaktır düşüncesindeyiz.

Derneğimize yapacağınız ayni ve/veya nakdi yardımlara ilişkin olarak bağış makbuzu verilecek olup, nakdi yardımlarınız için aşağıdaki banka hesabını kullanabilirsiniz.

Huzurevleri Kurma Ve Yaşatma Derneği
İstanbul Huzurevi

T.C. Ziraat Bankası, İstanbul - Bahçelievler Şubesi

Türk Lirası Hesabı, Hesap No: 6191935-5001
IBAN: TR80 0001 0008 7106 1919 3550 01

Dilerseniz bağışlarınızın kullanılmasını istediğiniz alanları (huzur evinin bakım-onarımı, yaşlılarımızın günlük bakımı, yaşlılarımızın yiyecek giderlerine katkı ve benzeri) banka dekontunda belirtebilirsiniz. Bunu belirtmeniz durumunda bağışınız sadece o alanda kullanılacaktır.

Ayni (mal olarak) bağış yapmayı düşünmeniz halinde, karar vermeden önce Derneğimizle irtibata geçmenizin, yardımlarınızın ihtiyacı karşılaması konusunda daha yararlı olacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak Sizleri Huzurevimize davet etmek isteriz. Sizleri Huzur Evimizde görmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve yardımlarınızı bizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz.

Derneğimize maddi destek amaçlı olarak, her türlü atık kağıdınızı (gazete, dergi, karton, oluklu karton, mukavva ve benzeri) topluyoruz.

 

ATIK KAĞITLARINIZI TOPLUYORUZ!

Evinizin/Apartmanınızın uygun olan bir yerinde, kullanılmış gazete, dergi ve benzeri kağıtları istifleyerek, balyalar halinde saklayabilir, kullanılmayan alışveriş poşetleri içine doldurabilir veya karton kutular içinde biriktirebilirsiniz. Biriktirdiğiniz atık kağıtları Derneğimize getirebilirsiniz. Veya atık kağıtlarınız belli bir hacme ulaştığında bize bildirmeniz halinde bunlar Derneğimiz tarafından Sizden alınabilir.

 

* Derneğimize yapacağınız bağışları vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.


Kamuya Yararlı Derneklere yapılacak bağışlara ilişkin olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında bulunan düzenlemeler aşağıda sunulmuştur:

A. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 89/4 maddesine göre;

"MADDE 89 - Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:
...
4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
...
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır."

Bu kapsamda, Derneğimize, yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5 'ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilmektedir.

 

B. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10/c maddesine göre;

"MADDE 10 - Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
...
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.
...
Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır."

Buna kapsamda, Derneğimize makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5 'ine kadar olan kısmı kurum kazancından indirilebilmektedir.


 
© 2011 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul Huzur Evi Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet